Thursday, November 5, 2009

စစ္အစိုရအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသမွ် တစိတ္တေဒသ (၃)စစ္အစိုးရအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသမွ် တစိတ္တေဒသ(၃)

က်ေနာ္ ၀င္းေမာင္အတြက္ စိတ္မေကာင္းတာေရာ မခံခ်င္စိတ္ေရာ မြန္ထြန္ေနသည္။ ၀င္း
ေမာင္ကေတာ့ ဘာမွမေျပာ တခုပဲေျပာသည္ “သူပုန္ ဒါ မင္းေထာင္မွာ အစႀကံဳရတာပဲရွိေသး
တယ္ေနာက္ ဒီထက္ဆိုးတာေတြ ရွိိေသးတယ္” လို႔ေျပာသည္။ က်ေနာ္ေနာက္တပါတ္ ၀ယ္
လာေပးလွ်င္ အျခားတေယာက္က ထပ္ၿပီးသိမ္းသြားႏူိင္ေသးသည္ က်ေနာ္ထိုသို႔သိမ္းယူခြင့္
လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏူိင္ခြင့္ရေနေသာ အေျခအေနႀကီးကို မႀကိဳက္။ တခ်ိဴ႔ကေျပာသည္ ေထာင္
ေတြမရွိရင္ ရာဇ၀တ္မႈေတြတိုးလာမည္။ ေထာင္ထဲမွာ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္မႈေတြမရွိရင္ လူေတြ
ဟာ ေထာင္ထဲမွာ အိပ္လိုက္စားလိုက္နဲ႔ေနၾကမွာေပါ့ အျပင္မွာဘယ္ေနေတာ့မလဲတဲ့ က်ေနာ္
ကေတာ့ ထိုအယူအဆကို သေဘာမတူ။

အက်ဥ္းက်လာေသာ အက်ဥ္းသားတို႔ကို တရားရုံးမွ ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒါဏ္ ထိုက္သင့္ေသာျပစ္
ဒါဏ္ကိုသာေပးသင့္သည္ဟုျမင္သည္။ ၾကံေလးတေခ်ာင္းခိုးစားမိရုံနဲ႔ ကေလး တေယာက္
ကို ထိုဆိုးရြားလွေသာအက်ဥ္းေထာင္သ႔ို (၆)လ (၁)နွစ္ မပို႔သင့္ လူအခြင့္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ
၀င္ေနပါသည္ဆိုေသာ သူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုတာ ျပစ္ဒါဏ္ေႂကြးဆပ္္ရာ
ေနာင္တရေအာင္ နွိပ္စက္ညွင္းပမ္းေပးရာေနရာ ေၾကာက္ရြံရိုက်ိဴးသြားစရာ ေနရာျဖစ္သင့္
သည္ ဟုသေဘာထားၾကေသာ သူမ်ားရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီရပါက ရန္သူမ်ား ရန္သူ႔လူမ်ားကို
ျပန္ၿပီး အာဏာျဖင့္ ကလဲ့စားေခ်လိုက္မည္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္ေရးရပါကလည္း ရန္သူကဲ့သို႔ပင္
က်င့္ႀကံသည္။ မိမိသည္ ရန္သူကဲ့သို႔ ျပဳမူက်င့္ၾကံပါက မည္သို႔မည္ပံု လူအဖြဲ႔စည္းႀကီးသည္
တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာပါေတာ့မည္နည္း။ ရိုးရိုးရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားတို႔သည္ ထိုသို႔မနွိပ္ကြပ္
ပါက လြတ္လာသည့္အခါ ပို၍ဆိုးလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ သ
ေဘာမတူ။

အုပ္ခ်ဴပ္သူအစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးယႏၱယားႀကီးကေန ထိုရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို လူအဖြဲ႔
စည္းအတြင္း ေနာက္ထပ္မက်ဴးလြန္ေစရန္္ ေခတၱထိမ္းသိမ္းထားျခင္းသာျဖစ္သင့္သည္။ ထိုရာ
ဇ၀တ္အက်ဥ္းသားသည္ တခ်ိန္တြင္လူေလာကႀကီးအတြင္းသို႔ျပန္၀င္ရေသာအခါ အေၾကာက္
တရားျဖင့္မဟုတ္ပဲ အသိတရားျဖင့္နားလည္လက္ခံျပီး ေနာက္တဖန္ ျပစ္မႈမျဖစ္ေအာင္ ထိမ္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးသင့္သည္။ နွိပ္စက္၍ေၾကာက္ရြံေအာင္လုပ္
ျခင္းျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ က်ဴးလြန္ခြင့္ အခြင့္အေရးမရေသး၍ မ
က်ဴးလြန္ျခင္းသာျဖစ္သည္ က်ဴးလြန္ခြင့္ရပါက က်ဴးလြန္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာကို စစ္အစိုးရက မသိ၍မဟုတ္ သိျမင္ႏူိင္ပါသည္ သို႔ေသာ္ လူေတြအားလံုးကို
ေၾကာက္ရြံေနေစခ်င္ခ်င္သည္ ထိုေၾကာက္ရြံေနမွသာလွ်င္ အထက္မွ လူနည္းစုေလးက အား
လံုးကို ခ်ယ္လွယ္အုပ္ခ်ဴပ္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမဆန္ေသာ
ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ရွိေနဆဲ။

က်ေနာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းေနထိုင္ရေသာ (၁၉၈၉-၁၉၉၄) ကာလမ်ားကို က်ေနာ္ႀကဳံေတြ႔
ခဲ့ရသည္ မ်ားကို သာျပန္ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာေျပာင္းလည္းလာမႈမ်ားကို က်ေနာ္မ
သိႏူိင္ေတာ့ပါ က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသည္မ်ားကိုေတာ့ျဖစ္ရပ္မွန္အတိုင္း တင္ျပသြားပါမည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ တတိယအပတ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိလိုက္သလိုအာဇာနည္ေန႔အခန္းအနားက်င္းပမႈေၾကာင့္
အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးျပ၍ နိုင္ငံေရးလႈပ္လ်ားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လူငယ္ မ်ား နိုင္ငံေရးပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆက္တိုက္အျပစ္ရွာ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္း
မႈး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ျမင့္ေအာင္သည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏူိင္သည္
ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။ သူ႔ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ “ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီသာရရင္ ရသြားမယ္
ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ မရေစရဘူး” ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ကိုယ္က်ိဴးရွာသမားသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏူိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏူိင္ငံေရးလႈပ္လ်ားသူမ်ားကို နည္းမ်ိဴးစံုျဖင့္ ဖိနွိပ္သည္။ ေၾကာက္
ရြံတုန္လႈပ္သြားေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရသိမ္ငယ္သြားေအာင္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ဖိနွိပ္မႈမ်ားကို (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရ
စီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္က အႏူိင္ရခဲ့ၿပီးခ်ိန္အထိလည္း ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္
ခင္အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမိဳ့နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုပါ အဆင့္တိုင္း၌
အေၾကာင္းရွာ၍ ဖမ္းဆီးေနေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေန
အိမ္အက်ယ္ခ်ဴပ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္စတင္ဖမ္းခံရေသာ ကာလလည္းျဖစ္သည္။

ေထာင္အျပင္ဖက္က နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ဘက္က အားေကာင္းလာလွ်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
လာလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အနည္းငယ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈရလာသည္ နိုင္ငံေရး ပုဒ္မ
သမားမ်ားကို သိပ္မဖိနွိပ္ေတာ့ အားနည္းေနေသာအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုဖိနွိပ္
မႈက ပိုမ်ားလာသည္။ ႏူိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းျခင္းနွင့္ ေထာင္တြင္းဖိနွိပ္မႈေလွ်ာ့က်
ျခင္းတို႔သည္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည္။

ထိုကာလမ်ားအတြင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးျပ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား
မ်ားသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဖိနွိပ္မႈရက္စက္မႈမ်ား ေထာင္တြင္းပိုမိုလာသည္ တင္း
ၾကပ္မႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားအတြင္း သီးျခားတိုက္ထဲမွ ျပစ္ဒါဏ္တိုက္ပိတ္
မ်ား လြတ္သြားသည္။ ယခင္ျပစ္ဒါဏ္တိုက္ကို အပူတျပင္းျပန္ျပင္သည္။ က်ေနာ္တို႔နွင့္ေရာမ
ထားေတာ့ ထိုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပစ္ဒါဏ္တိုက္ျပင္ဆင္မၿပီးေသးေသာအခ်ိန္တြင္သာ ခဏထား
ျခင္းျဖစ္သည္။

တေန႔က်ေနာ္ ထမင္းစားအျပီးအခန္းထဲမွာ ၀င္အိပ္ေနစဥ္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုသံမ်ား ႀကိမ္လံုးျဖင့္
ရိုက္သံမ်ားေၾကာင့္လန္႔ႏိူးလာသည္။ ေထာင္၀န္ထမ္း ေလးငါးေယာက္ ေနာက္၀င္းေမာင္ လူတ
ေယာက္က ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ လက္ကိုအေပၚတင္ထား၍ ဖားခုန္ ခုန္လာရသည္။ ထိုသူက
ေတက္ေလွ်ာက္ခုန္လာရသည္ ထိုသို႔ခုန္ေနရင္းက ေနာက္ကေက်ာသို႔ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ အသား
ကုန္လြဲရိုက္ျခင္းကိုလည္းခံရသည္။ ထိုသူသည္အနည္းငယ္၀ေသာ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္အ
ရြယ္ျဖစ္သည္။ သူမ်က္နွာမွာ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္က်ေနသည္။ ထို႔သို႔ေရွ႔သို႔ ဆက္မခုန္နိုင္ပါက
ပိုၿပီးရိုက္သည္။ သူ႔ေျခေထာက္တြင္လည္း ေျခက်င္းနွစ္ခုအလည္ကို သံေခ်ာင္းခံထားေသာ
လမ္းသြားရင္ ဘဲသြားသြားေနရသည့္ ေဒါက္ ကိုထည့္ထားေသးသည္။ ထိုေဒါက္ေၾကာင့္ဖားခုန္
ခုန္ရတာ မလြယ္ထိုသူမွာ ဘာေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ အရိုက္ခံေနရသည္ ကိုေတာ့က်ေနာ္မသိ ၀င္
ေရာက္ေမးျမန္းပါက အမႈတြဲသြားမည္။ ေမးသူပါထပ္အရိုက္ခံရမည္ “မင္းအေၾကာင္း ဘာပါလဲ
မင္းအေမလင္မို႔လို႔လား ငါ -ိုး မသား မေအxxxxxx ႏွမ” ဆဲဆို၍ အရိုက္ခံရမည္။

ေထာင္တြင္းေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဴပ္နည္းမ်ားစြာထဲက တနည္းျဖစ္သည္ “ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ေျပာ
သူမ်ားအေၾကာင္း ဘာမွေျပာနဲ႔ ဒါေထာင္” ဆိုသည္မွာ အက်ဥ္းေထာင္ လက္သံုးစကား ျဖစ္
သည္။ ထိုသို႔ ထိုအက်ဥ္းသားကို ႀကိမ္ျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနာက္ကေန ရိုက္လာသူမွာ က်
ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း ၀င္းေမာင္ ျဖစ္သည္။ ဘာလို႔ အဲ့လို လူမဆန္စြာ ရိုက္ရသနည္း တရိစၦာန္တ
ေကာင္ေပၚမွာေတာင္ ေတာ္ရုံလူက ထိုကဲ့သို႔မရက္စက္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ၀င္ရိုက္
၀င္ဆဲၾကေသးသည္။ ထိုသူကို အခန္းနံပါတ္(၁၁)အခန္းတြင္ ပိတ္ထားလိုက္သည္။ သူမလာ
ခင္ကတည္းက နွီးေက်ာဖ်ာ တခ်ပ္ မိလႅာသံုးဂံဖလားတအိုး လာထည့္ထားၿပီးျပီ။ က်ေနာ္တို႔
သီးျခားတိုက္ထဲမွာ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒါဏ္က် ထိုလူသစ္ က်ေနာ္နွင့္ အပက(၃) အမႈ (၃၉)မႈ
ျဖင့္ တိုက္ထဲလာထားေသာ ညြန္းမႈးအပ္ထည္ (တနည္းညြန္းမႈးကို လဒ္ေပး၍ လာထားေသာအ
ခ်ဴပ္အက်ဥ္းသား) နွစ္ဦးသာရွိသည္။ က်ေနာ္ ၀င္းေမာင္ကို ေမးခ်င္ေနသည္။ ဘာျဖစ္တာ
လဲ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။

ညေနထမင္းပံုး လာထိုးအၿပီး ထိုထမင္းပံုးမွာ တိုင္ကီေပပါကို တ၀က္ျဖတ္၍ လက္ကိုင္ကြင္း
ႀကီးတပ္ထားသည္။ ထိုလက္ကိုင္ကြင္းထဲသို႔ ၀ါးပိုး၀ါး လႈိထည့္၍ ေရွ႔ေနာက္အက်ဥ္းသားနွစ္
ေယာက္ကထမ္းရသည္။ မနက္ပိုင္း ပဲဟင္းတပံုး ထမင္းတပံုး ငါးပိတပုဂံျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ကိုလာ
ေပးသည္။ က်ေနာ္တို႔က ေထာင္းတြင္းသံုး ပလပ္စတစ္ဇလံုျဖင့္ ထမင္း ပဲဟင္း ငပိတို႔ကိုသူတို႔
ေကာ္ေပးေသာ ခပ္ထည့္ေပးေသာ ထမင္းကို လက္ခံယူရသည္ ပဲဟင္းသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔
ခြက္ရွိပါက ခြက္ျဖင့္သီးျခားခံရသည္ သီးျခား ခြက္မရွိပါက ထမင္းနွင့္ေရာၿပီးထည့္ယူရသည္။
ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ေတာင္းယူလို႔မရ သို႔ေသာ္ထမင္းလာပို႔ေသာ ထမင္းရုံတန္းစီး နွင့္ပိုင္လွ်င္
ေတာ့လိုသေလာက္ သူေပးသေလာက္ရသည္။ သူကလည္းသူ႔အတြက္ ေတာင္းယူတတ္သည္
မနက္တခါ ညေနတခါ တိုက္ထဲသို႔လာေပးသည္။ ထမင္းက ေလာက္သေလာက္ယူနိုင္ၿပီး ပဲ
ဟင္းကေတာ့ နို႔ဆီဘူးတဗူးရသည္။ ေထာင္စစ္ေဆးမႈ အရာရွိႀကီးမ်ားလာေသာအခါ နည္း
နည္းပိုေကာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားမွာ အရည္က်ဲသည္။

ထိုညေနထမင္းပံုး လာထိုးအျပီး ၀င္းေမာင္ က်ေနာ့္အခန္းသို႔ ေရာက္လာသည္ သူပံုစံအတိုင္း
စကားေတာ့မေျပာ က်ေနာ္က ဘာျဖစ္တာလဲ ဘာျပစ္မႈနဲ႔ အဲ့လိုရိုက္ၿပီးတိုက္ပိတ္တာလည္းဆို
တာကိုေမးျဖစ္သည္ သူကေတာ့တိုတိုပါပဲ “ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔တဲ့” “တို႔လည္းေသာက္တယ္
ေလကြာ အဲ့ေလာက္အရိုက္ခံရတာပဲလား” လို႔က်ေနာ္ေျပာေတာ့ “ ဒီေကာင္က ရပ္ကြက္လူ
ႀကီး ေထာင္က်ေတာ့ ေထာင္မႈးလိုင္းသမား မိန္းေဂ်းအေဆာင္က စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး ဒီ
ေကာင္ဗိုလ္က်ေနတာၾကာပီ အျခင္းျခင္းအထာမထားဘူး ေထာက္က်ေတြလည္း စြတ္ရိုက္နဲ႔
ငါဒီေကာင့္ကိုၾကည့္မရတာၾကာပီ ခုငါ့အလွည့္ ဒီတိုက္ကငါတန္းစီးေလ အေဆာင္မႈးေလငါလုပ္
ခ်င္တာ လုပ္တယ္ကြာ” တဲ့ ေဆးလိပ္ကို ေထာင္၀န္ထမ္း ေထာင္၀ါဒါေတြက သြင္းေပးတာပါ။

ေဆးလိပ္တင္မကပါဘူး အျခားမူယစ္ေဆး၀ါး ေဆးေျခာက္ ဘိန္း ဘိန္းျဖဴ အကုန္ရပါတယ္။
အရက္လည္း ရပါတယ္ လူၾကည့္၀ယ္ေပးတယ္ေပါ့ သိုသိုသိပ္သိပ္ေသာက္တတ္တယ္ ျပႆ
နာမျဖစ္ဘူးဆို ၀ယ္ေပးပါတယ္ ေစ်းကေတာ့ႀကီးပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေတာ့ အန႔ံမထြက္
ေတာ့ ပိုသံုးၾကပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြနဲ႔အဆင္ေျပရင္ ဘိန္းျဖဴထိုးေသာ္လည္း
ျပႆနာမျဖစ္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေဆးလိပ္ေသာက္တာနဲ႔တင္ အျပစ္က ႀကီးသည္။ တခါတေလျပစ္မႈ
တခုကို နွစ္ေယာက္အတူက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း တေယာက္ကိုပဲအေရးယူသည္။ တေယာက္ကို
အေရးမယူ ေျဗာင္လႊတ္သည္လည္းရွိသည္။ ပစၥည္းကို သြင္းေပးတာက ေထာင္၀န္ထမ္း ျပ
ႆနာရွင္းရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာရွင္းေပေတာ့။

ေနာက္ ဇူလိုင္ေနာက္ဆံုးပတ္မွာေတာ့ က်ေနာ့္ကို အျပင္အခ်ဴပ္ေဆာင္သို႔ ေျပာင္းထားပါသည္
ညေနတန္းပိတ္ခါနီး ၀န္ထမ္းတေယာက္လာေခၚပါသည္“ မင္းပစၥည္းေတြသိမ္းထား အေဆာင္
ေျပာရမယ္” ဟုလာေျပာသြားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ပုသိမ္ေထာင္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ့ခံလူမ်ား
အေရးအခင္းတြင္းတက္ၾကြစြာလႈပ္လ်ားသူမ်ားကို တိုင္းမႈးအမိန္႔ျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၀(က) တပ္၍ အ
ေဆာင္တခုတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားသည္ က်ေနာ့္အထင္ ထိုအေဆာင္သို႔ေျပာင္းေရြ႔ထားလိမ့္မည္
ဟုထင္သည္။ ထိုသို႔ကိုယ္နွင့္၀ါသနာတူ ဘ၀တူသူမ်ားနွင့္အတူေနရရင္ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္မႈတစံု
တရာေတာ့သက္သာမည္ ဟုထင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္က်ေနာ္ထင္ထားသလို မဟုတ္ က်ေနာ္
ကို ရိုးရိုးရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ား ခ်ဴပ္ထားသည္ အခ်ဴပ္ပံုစံခန္းသို႔ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသာျဖစ္
သည္။

ထိုအခ်ဴပ္ပံုစံခန္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသို႔ ရဲစခန္းအခ်ဴပ္မွ ေျပာင္းေရြ႔ခ်ဴပ္ေနွာင္ထားျခင္း
ခံရသူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္သို႔အေရာက္ အက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ား သင္ေပးပံုစံခ်ေသာအ
ခန္းျဖစ္သည္ တနည္း ဦးခ်ိဴးေသာ နွိပ္ကြပ္ေသာအခန္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ထိုအခန္းသို႔ေရာက္
ေသာအခါ ထံုးစံအတိုင္း အခ်ဴပ္သစ္မ်ားကိုထားေသာ အခန္းေျခရင္း မိလႅာအိုးနွင့္နီးေသာေန
ရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တေယာက္ထဲေနရျခင္းထက္ လူအမ်ားနွင့္ေနရ
ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ဟု က်ေနာ္ျမင္သည္။ က်ေနာ္လူအမ်ားၾကားတြင္ရွိေနျခင္းျဖင့္ က်ေနာ္
ယံုၾကည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးကို တနည္းနည္းျဖင့္လုပ္ခြင့္သာေသးသည္ဟု က်
ေနာ္သေဘာထားသည္။

က်ေနာ္ထိုအခန္းကို ေရာက္ရွိျပီးမၾကမီ ၀င္းေမာင္အပါအ၀င္ က်ေနာ္နွင့္အခန္းျခင္းေဘးျခင္း
ကပ္ျပစ္ဒါဏ္တိုက္ပိုတ္ခံရေသာ က်ေနာ္ေဆးလိပ္မွ်ေ၀ေသာက္ခဲ့ေသာ ေရပတ္တိုက္နိုင္ရန္
ကူညီေပးခဲ့ေသာ ဟင္းေ၀မွ်စားခဲ့ေသာ နွစ္ႀကီးသမား ေထာင္က်မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္နိုင္
ခင္စိန္တို႔ေရာက္လာသည္။ ခင္စိန္ကေဖါက္ထြင္း မႈ အမ်ားႀကီး ေထာင္ခဏခဏ လည္းက်
ဖူးသူ ေထာင္ထဲ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ ခုေနာက္ဆံုး ေဖါက္ထြင္းမႈ(၇)မႈျဖင့္ရုံးထြက္ေနရသူ။

က်ေနာ့္သတင္းၾကား၍ လာေတြ႔ၾကျခင္းပါ။ ကိုေဇာ္နိုင္နွင့္က်ေနာ္က သီးျခားတိုက္ထဲမွာထဲ
က ပို၍ခင္မင္သည္ ကိုေဇာ္နိုင္ေထာင္မည္မွ်က်သည္ ဘာမႈ႔ျဖစ္သည္ကိုမွ် မသိပဲက်ေနာ္က
တတ္နိုင္သေလာက္ကူညီေပးခဲ့၍ ေဇာ္နိုင္ကက်ေနာ့္ကိုခင္သြားတာလည္းျဖစ္နိုင္သည္။အ
ေဆာင္ထဲစ၀င္လာထဲက က်ေနာ့္နာမည္ေအာ္၍ ၀င္လာသည္။ လက္ထဲတြင္လည္း ႀကိမ္လံုး
မ်ားနွင့္တန္းစီးကအစ ထၿပီးေမးသည္။

က်ေနာ္တို႔ အခ်ဴပ္ပံုစံခန္းတန္းစီးက ကိုတင္ေသာင္းတသက္တကၽြန္းက်နွစ္ႀကီးသမားေယာက္
ခမမ်ားကိုသတ္၍ ေထာင္တသက္တကၽြန္းက်လာသူ ေထာင္တြင္းေနသည့္နွစ္(၁၀)နွစ္နီးပါး
တသက္တကၽြန္းမွ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ (၁၀)နွစ္ျပစ္ဒါဏ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
ခံစားခြင့္ရသည္မွာ မၾကာေသး ေထာင္အျပင္ဘက္ လက္သမားဘုတ္တြင္ ဘုတ္ကိုင္ လက္သ
မားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္သမားဆရာတဦး။

ကိုတင္ေသာင္းနွင့္ ကိုေဇာ္နိုင္ ၀င္းေမာင္ တို႔က ဘ၀တူနွစ္ရွည္အက်ဥ္းသမားေတြ တေယာက္
နွင့္တေယာက္အလြန္ ခ်စ္ခင္သူေတြ ငတ္အတူ ဆင္းရဲအတူ ေျပာမနာဆိုမနာသူငယ္ခ်င္းေတြ
တေယာက္ထိတေယာက္မခံသူေတြ ေဇာ္နိုင္က ပုသိမ္သားပန္းတင္ကုန္းသား နာမည္ႀကီးလူ
မိုက္ အကင္းပါးသူ လက္ျမန္ေျချမန္သူ သတ္ျခင္းျဖတ္ျခင္းမွာ လက္ယဥ္သူ နာမည္ႀကီး ပုသိမ္
မွာပန္းတင္ကုန္းလူမိုက္ ေဇာ္နိုင္ဆို ေၾကာက္ရသည္ သူတမင္တကာ အနိုင္က်င့္တာလည္းမ
ေတြ႔ သုိ႔ေသာ္သူက အေျခခံပညာအားနည္းသည္ သူမွာေထြေထြထူးထူးစဥ္းစားတာမရွိ သူက
တမ်ိဴး သီခ်င္းဆိုေကာင္းသည္ သီခ်င္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရသည္ သီခ်င္းေလးတေအး
ေအး နွင့္လည္းေနတတ္သည္။

သူ႔ကို ၀င္းေမာင္က သူက်ိဴးလို႔ေခၚသည္ ကိုေဇာ္နိုင္ေထာင္က်ခံနီး ရန္ျဖစ္ရင္းသူမ်ားအုတ္ခဲ့နွင့္
ထု၍ေရွ႔သြားမ်ားမရွိေတာ့ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္းေမာင္က သူက်ိဴးလို႔ေခၚသည္ ကိုေဇာ္နိုင္က ၀င္းေမာင္
ကို အရူးလို႔ေခၚသည္ ၀င္းေမာင္က စကားနည္းသည္ သူလုပ္ခ်င္ရာလုပ္သည္ ထို႔ေၾကာင့္ အရူး
လို႔ခ်စ္စနိုးေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၀င္းေမာင္ေရာ ကိုေဇာ္နိုင္ကိုပါ ဘယ္သူမွ ထိုသို႔မေခၚရဲ ေထာင္၀န္
ထမ္း အသစ္ေလးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မေခၚရဲ။

ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားက နာမည္တခုေအာ္၍ လိုက္ရွာေတာ့ တန္းစီးမ်ားက တခုခုလို႔ထင္သည
သူ တို႔က က်ေနာ္အျပင္ေဆာင္ေရာက္ျပီ သတင္းၾကား၍ လိုက္ရွာျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ကို
ေတြ႔ေတာ့ တန္းစီးကိုတင္ေသာင္း ဒုတန္းစီး ေမာ္စီတုန္းတို႔ကိုအပ္သည္။ သူတို႔နွစ္ေယာက္
အပ္ပံုအပ္နည္းကလည္းရွင္းသည္။ သူတို႔က်ေနာ့္ပစၥည္းေတြသယ္လာ၍ တန္းစီးနွစ္ေယာက္
ေဘးမွာ ေနရာယူခိုင္းသည္။ ဒါပါပဲ။ က်ေနာ္က ထိုေခါင္းရင္းေနရာမွာ မေနတတ္မလြတ္လပ္
သလိုလိုခံစားရသည္။ ေနာက္ထိုေနရာသို႔ ေနခ်င္သူေတြက ခပ္မ်ားမ်ား က်ေနာ္ေရာက္
ေရာက္ျခင္းမို႔ဘာမွေျပာမေနေတာ့။ က်ေနာ္လည္း အခန္းထဲမွာ သိသူတေယာက္မွ မရွိေသး။

ေနာက္ေတာ့ ကိုေဇာ္ႏူိင္ကက်ေနာ့္ကို ေျပာသည္။ ခင္ဗ်ားကို မနက္ဖန္ အခ်ဴပ္သစ္ေတြနဲ႔အတူ
အလုပ္ခိုင္းရင္ခိုင္းလိမ့္မယ္ တပါတ္ေလာက္ေတာ့လုပ္လိုက္ ေနာက္က်ေနာ္တို႔လာေခၚမယ္။
ထိုအခိ်န္က မီးရႈိ႔ခံရေသာ မိန္းေဂ်းအေဆာင္မ်ားကို အသစ္၀င္လာေသာ လူသစ္မ်ား ျဖင့္ျပန္၍
ရွင္းလင္းတည္ေဆာက္ေနရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

(ဆက္ပါဦးမည္)

6 comments:

Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ) November 6, 2009 at 4:14 AM  

လာဖတ္သြားပါတယ္

Sein Lyan November 6, 2009 at 6:46 AM  

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္...

ဆက္ရန္ကိုေမွ်ာ္ေနပါတယ္...


ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာၿဖင့္

ဖိုးစိန္

Anonymous,  November 6, 2009 at 9:36 AM  

လာဖတ္သြားတယ္ အကိုေရ ...
အမ်ားနည္းတူ အပိုင္း(၄)နဲ႕
က်န္တဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ေစာင့္ေမွ်ာ္
ေနပါတယ္....။

ကဗ်ာဦး November 6, 2009 at 10:47 AM  

"စစ္အစိုရအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသမွ် တစိတ္တေဒသ (၃)"

ဖတ္ရင္းကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရသလို
ေၾကကြဲရပါတယ္ အစ္ကိုခ်စ္ေဖႀကီး

yawnetthan November 7, 2009 at 3:00 AM  

လာေရာက္ဖတ္ရူသြားပါတယ္။

uk မွာ prisoners' right campaign လုပ္ေနတဲ.အက်ဥ္းသားေၾကာင္းေရးထားတဲ. Article link ထားခဲ.ပါတယ္။ ႏူိင္းယွဥ္ၾကည္႕လို႕ရတာေပါ႕ဗ်ာ။ အကယ္၍စိတ္မဝင္စားခဲ႕ရင္္ စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ။

http://www.guardian.co.uk/society/2009/oct/07/ben-gunn-blogging-prisoner-aop

ေရႊရတုမွတ္တမ္း November 9, 2009 at 6:01 PM  

စုံပါေပ့ ဗိုလ္ခ်စ္ရယ္

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP